...

Zasada kontrastu — jak to działa?

Zasada kontrastu — jak to działa? Ta zasada ta ma wpływ na to, jak postrzegamy różnicę między dwoma rzeczami pokazywanymi nam jedna po drugiej. Zasada kontrastu polega na tym, że jeżeli druga z pokazywanych nam rzeczy, różni się zdecydowanie od tej, którą widzieliśmy jako pierwszą, to widzimy ją jako bardziej różną właśnie przez to, że […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.